เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแมงมุมและชนิดพันธุ์ของ

   แมงมุมที่น่าสนใจให้กับบุคคลทั่วไป

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมบทความด้านแมงมุมจาก

    ผู้ที่มีประสบการณ์ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์

    นักวิชาการ และ นักวิจัย

3. รวบรวมข้อมูล และตัวอย่างชนิดพันธุ์แมงมุมกลุ่มบึ้ง

                                                          จากในไทย และต่างประเทศทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

                                                          เพื่อการศึกษาและการบริการวิชาการ เพื่อสร้าง

                                                          ทัศนคติที่ดีต่อแมงมุม

                                                      4. เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับแมงมุม

Visitors: 56,788