เกี่ยวกับเวปไซต์

spider planet เป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของแมงมุม โดยรวบรวมเนื้อหาครอบคลุมด้านวิชาการหลากหลายด้าน เช่น ด้านชีววิทยา ด้านเกษตรกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการแพทย์ ฯลฯ ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย ได้มีพื้นที่สำหรับเผยแพร่บทความเชิงวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในแวดวงการศึกษาด้านแมงมุมในประเทศไทย และประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแมงมุมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเข้าใจคลาดเคลื่อนจนนำไปสู่การกระจายข่าวสารที่ทำให้เกิดความตระหนกตกใจ และหวาดกลัว จนอาจจะเกิดผลกระทบด้านลบเป็นวงกว้าง ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของวงการศึกษาแมงมุมในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

 

Spider Planet Team

April, 2020